Availability: Σε Αποθεμα

Αἰθὴρ μὲν ψυχὰς ὑπεδέξατο…

Ο θάνατος, η μετά θάνατον ζωή της ψυχής και η μετεμψύχωσις κατά την Ελληνικήν θρησκευτικήν παράδοσιν

SKU: 9786185736316

117,42

Κατηγορία:

Συγγραφέας: Μαρίνης Παναγιώτης

Εκδότης: Δίον

Ημερ. Έκδοσης: 17/05/2024

Περιγραφή

«Αἰθὴρ μὲν ψυχὰς ὑπεδέξατο, σώματα δὲ χθών»:η Ελληνική αντίληψις διά τον θάνατον, ως υπάρχει γεγραμμένη επί τού παρά το Δημόσιον σήμα των Αθηνών. Δημοσίου μνημείου τών πεσόντων Αθηναίων οπλιτών εις την μάχην της Ποτιδαίας του 432, η οποία εσήμανε την έναρξιν του Πελοποννησιακού πολέμου. ———— Το παρόν βιβλίον εξετάζει το κυριώτερον ζήτημα εξ όσων απασχολούν την ανθρωπίνην διανόησιν, τον θάνατον, «Φιλοσοφία ἐστὶ μελέτη θανάτου» μάς λέγουν οι Κλασσικοί. Εδώ εξετάζεται, κατά τας αρχάς της Ελληνικής θρησκευτικής παραδόσεως, το ζήτημα της μετά θάνατον ζωής. Αναλύονται μεταξύ άλλων: η γενική δομή του Κόσμου και αι ανώτεραι σφαίραι των Θεών· η λεπτοφυής σύστασις του ανθρωπίνου οργανισμού και η ζωή της ψυχής, τόσον εδώ όσον και εις το Επέκεινα. Το παρόν βιβλίον αποτελεί ολοκληρωμένην μελέτην επί της Μετεμψυχώσεως. Λεπτομερώς εξετάζεται και αναπτύσσεται πλήρως η έννοια της Μετεμψυχώσεως, ως νοείται τόσον γενικώς, όσον και υπό της Ελληνικής θρησκευτικής παραδόσεως. Μάλιστα, εκτενώς αναφερόμεθα επί της σημερινής επιστημονικής ερεύνης των «παιδιών που ενθυμούνται». Επίσης αναπτύσσεται και η συναφής προς την Μεταμψύχωσιν έννοια της Θεογονίας, κατά το «Θεός εγένου εξ ανθρώπου» των Ορφικών Πινακίδων. Επιπροσθέτως εξετάζεται λεπτομερώς και ενδελεχώς η επίκαιρος ομάδα των ζητημάτων που αφορούν στην τελευτήν και είναι θρησκευτικού ενδιαφέροντος, ως η αυτοκτονία, η ευθανασία, η κοινωνική ευθανασία και η άμβλωσις, η δωρεά οργάνων, η ποινή του θανάτου. Ασχολούμεθα βεβαίως με τα ήθη και τα έθιμα τα σχετικά με τον θάνατον, την εξέλιξίν των μέσα στον χρόνον και την «κουλτούρα του θανάτου», τουτέστιν την ψυχολογικήν περί του θανάτου αντίληψιν των κοινωνιών, και φυσικά με την ορθήν παιδείαν θανάτου που οφείλουν όλοι οι άνθρωποι να λαμβάνουν παιδιόθεν. Ασφαλώς, ασχολούμεθα όσον το δυνατόν λεπτομερέστερον με τα Ψυχικά φαινόμενα τα σχετιζόμενα με τον θάνατον. Περιττόν ειπείν, ότι παρουσιάζονται και σχολιάζονται αι απόψεις των Κλασσικών εφ’ όλων των αναφερομένων ζητημάτων με πλήρεις παραπομπές και με τα σχετικά κείμενα εις το πρωτότυπον και εν μεταφράσει.

ISBN: 978-618-5736-31-6

Πρώτη Έκδοση : 17/05/2024

Αριθμός Σελίδων : 816

Διαστάσεις : 30 x 21 cm

Εξώφυλλο: Σκληρό εξώφυλλο

Γλώσσα : Ελληνικά

Γλώσσα Πρωτοτύπου : Ελληνικά

Τόπος Έκδοσης : Θεσσαλονίκη

Μαρίνης Παναγιώτης

Ὁ Παναγιώτης Μαρίνης εἶναι ἰατρὸς καὶ συγγραφεύς. Τὸ συγγραφικόν του ἔργον περιλαμβάνει: α) ἐκτεταμένα συγγράμματα: «Ἡ Ἑλληνικὴ Θρησκεία», «Ο Προκατακλυσμιαῖος Πολιτισμός», «Ἑλληνισμὸς καὶ Χριστιανισμός», «Εὐρώπη καὶ Ἰσλάμ», «Ἄρρωστες κοινωνίες», «Ἡ Σβάστικα». β) βιβλία: «Ἔθνος καὶ Πολιτεία», «Ἡ Ἑλληνικὴ Κοσμοθέασις», «Θρησκευτικοὶ Προσανατολισμοί», «Ἄρδην Ἀλλαγή», «Φωνὴ ἐξυπνισμοῦ ἐν τῷ αἰῶνι τῆς νυκτός», «'Ιδανικοὶ αυτόχειρες»,«Ἐπανελλήνισις», «Ἀθηναϊκοὶ Ἀρχαιολογικοὶ Περίπατοι», «Τὰ Ψυχικὰ Φαινόμενα», «Περὶ Κινεζικοῦ Πολιτισμοῦ», «Τὸ δρᾶμα τῆς Εὐρώπης» κ. ἄ. καὶ γ) ἄρθρα, δημοσιευθέντα κυρίως εἰς τὸ περιοδικὸν «Ἑλληνικὸν Πάνθεον», τοῦ ὁποίου εἶναι ἐκδότης διευθυντής. Προσέτι, εἶναι πρόεδρος τῆς «Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ἀρχαιοφίλων»καὶ ἐπίσης εἶναι πρόεδρος τῆς «Ἐπιτροπῆς διὰ τὴν Ἑλληνικὴν Θρησκείαν τοῦ Δωδεκαθέου» καὶ μέλος διεθνῶν ὀργανισμῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων δραστηριοποιούμενος στὸν χῶρο τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καὶ συγκεκριμένως στὸν αγῶνα διὰ τὴν ἐγκαθίδρυσιν στὴν Ἑλλάδα τοῦ δικαιώματος τῆς Θρησκευτικῆς Ἐλευθερίας. Ἐπ᾿ αὐτοῦ τοῦ θέματος ἔχει συγγράψει τὸ εἰδικὸν ἔργον «Θρησκευτικὴ Ἐλευθερία» καὶ συνεντεύξεις του ἔχουν δημοσιευθῆ εἰς πλεῖστα διεθνῆ ΜΜΕ (ἐφημερίδας: Suddeutsche Zeitung, Independent, Ῥαδιόφωνον: BBC, Voice of America, τηλοψίαν: Arte, BBC κ.ἄ.). ΚΤΗΤΩΡ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ (Blog) http://dodecatheon.blogspot.com/. (Πηγή: "Εκδόσεις Δίον", 2024)