Availability: Σε Αποθεμα

Επισκοπήσεις επί της μυήσεως

Perspectives on Initiation

SKU: 9786185736392

34,98

Συγγραφέας: Guénon René

Ημερ. Έκδοσης: 09/06/2024

Σειρές: Βιβλιοθήκη της Σφιγγός

Περιγραφή

Ἐλέχθη καὶ ἐπανελήφθη κατὰ κόρον, ὅτι εἰς τὰ βιβλία δὲν περιέχεται ἡ μυητικὴ ἀλήθεια καὶ εἶναι ἀληθὲς ὅτι τὸ ἀνεξέλεγκτον καὶ ἡ εὐκολία τῆς ἐκτυπώσεως διὰ τῶν σημερινῶν μέσων ἑνὸς βιβλίου εἶναι, τὰς περισσοτέρας φορᾶς μία παγὶς τοὐλάχιστον πρὸς ἀπώλειαν χρόνου. Ὁ σύγχρονὸς μελετηρὸς ἀναγνώστης, ὁ ἐπιθυμῶν νὰ κατατοπισθὴ εἰς τὰ ἀπασχολοῦντα αὐτὸν θέματα τῆς Μυσταγωγίας, περιστοιχίζεται ἀπὸ πλῆθος ἐντύπὼν τὰ ὁποῖα ἐγράφησαν μὲ βάσιν τὸ νεωτερίζον πνεῦμα (ἐντυπωσιακά, εὔληπτα, σύντομα, πολλὰ πρακτικὰ ἀποτελέσματα ὑποσχόμενα καὶ ὅλα αὐτὰ ὑπὸ τὸ πρόσχημα μιᾶς ἠθικῆς τελειώσεως καὶ πνευματικοῦ φωτισμοῦ) δὲν ἔχουν πράγματι τὰς περισσοτέρας φορᾶς ὡς ἀποτέλεσμα ἄλλο, ἀπὸ τὸν φανατισμόν, τὴν καλλιέργειαν τῆς δεισιδαιμονίας καὶ κατὰ κανόνα τὴν προσφορὰν τροφῆς τῆς ἀρεσκείας τοῦ ἀντιπαραδοσιακῶς καὶ ἀντιμῦἠτικὼς ζῶντος νεωτέρου ἀνθρώπου.
Ἐὰν αὐτὸς ὅμως εἶναι ὁ γενικὸς κανὼν διὰ τὰ περισσότερα τῶν ἐντύπων ποὺ μελετῶμεν, δὲν παύουν νὰ ὑπάρχουν καὶ ὡρισμέναι ἐξαιρέσεις. Εἰς τὰ τελευταῖα βιβλία δὲν θὰ εὕρη ὁ ἀναγνῶστῆς εὐχάριστους καὶ κολακευτικὰς ἐπαγγελίας, δὲν θὰ τοῦ παρασχεθοῦν εὔκολοι συνταγαὶ πρὸς ἀπόκτησιν «ὑπερβατικῶν δυνάμεων», δὲν θὰ τοῦ καλλιεργηθῇ τὸ αἴσθημα τοῦ προνομίου καὶ τῆς ἐγωιστικῆς ἀνωτερότητας εἰς βάρος τῶν συνανθρώπων, ἀλλὰ τοὐναντίον θὰ τοῦ ἀναξεσθοῦν χαίνουσαι πληγαί, θὰ τοῦ ὑποδειχθῇ ὁ τρόπος ἀπαλλαγῆς ἐκ τῶν μυριάδων προλήψεων καὶ προκαταλήψεων, ἠθικῶν, ἐπιστημονικῶν, κοινω-νικῶν μυητικῶν κ.ά., ὥστε διὰ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ὑποδείξεων τούτων, ὁ ἐκλεκτὸς καὶ ὥριμος δι’ α-ληθὴ καὶ σοβαρὰν μύησιν, νὰ ἀποτελέση τὸ ἁγνὸν καὶ κατάλληλον δοχεῖον, τὴν πρώτην ὕλην ἐπὶ τῆς ὁποίας ἐνδεχομένη ἀνωτέρα πνευματικὴ ἐπήρεια νὰ μὴ ἀνακλασθῇ εἰς τὸ κενὸν καὶ νὰ συναντήση ὁμοιογένεια καὶ συντονισμόν, διὰ νὰ ἐκκολαφθῇ ὁ νέος ἄνθρωπος, ὁ γνήσιος Μύστης.
Ἐν ἐκ τῶν σπανίων τούτων βιβλίων εἶναι καὶ τὸ παρόν. Δὲν ὑπερβάλλομεν ἐὰν εἴπωμεν ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ὁ ὁδηγὸς παντὸς ἀποβλέπο-ντὸς εἰς σοβαρὰν μυητικὴν ἀγωγὴν καὶ τὸ θεμελιῶδες ἀπόκτημα παντὸς μεμυημένου. Ὁ σύγγραφεύς του, ὁ πολὺς ΡΕΝΕ ΓΚΕΝΟΝ, τοῦ ὁποίου ἐπιφυλασσόμεθα εἰς ἄλλην εὐκαιρίαν νὰ συντάξωμεν τὴν βιογραφίαν, καὶ ἡ ὅλη του μυητικὴ σταδιοδρομία, συνάδουν εἰς τὴν γόνιμον ἀξιοποίἠσιν τῶν ἐν αὐτῷ ἐκτεθειμένων ἀρχῶν.
Εἴμεθα εὐτυχεῖς διότι μᾶς ἐδόθη νὰ κατα-στήσωμεν γνωστὸν εἰς τὴν Ἑλληνικὴν περιοχὴν τὸ κατὰ πάντα πολύτιμον τοῦτο ἔργον τοῦ διασήμου Γάλλου διανοητοῦ καὶ Μύστου. Εἴθε αἱ ἐν αὐτὼ ἀναπτυσσόμεναι ἰδέαι νὰ καρποφορήσουν εἰς τὰς ψυχὰς τῶν ὀλίγων ἐκλεκτῶν καὶ νὰ εὕρουν την ἁρμόζουσαν ἀνάκλασιν καὶ ἐνθουσιασμόν.

Μεταφραστής: Γράβιγγερ Πέτρος
Σειρές: Βιβλιοθήκη της Σφιγγός
ISBN: 978-618-5736-39-2

Πρώτη Έκδοση : 09/06/2024

Αριθμός Σελίδων : 472

Εξώφυλλο: Μαλακό εξώφυλλο

Γλώσσα : Ελληνικά

Γλώσσα Πρωτοτύπου : Γαλλικά

Πρωτότυπος Τίτλος : Perspectives on Initiation

Τόπος Έκδοσης : Θεσσαλονίκη

Guénon René

Ο Ρενέ Γκενός γεννήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 1886 στην πόλη Blois της Γαλλίας και από μικρός παρουσίαζε μία πολύ εύθραυστη υγεία. Προχώρησε με επιτυχία στα πρώτα χρόνια των σπουδών του (φιλοσοφία κυρίως) αλλά τις εγκατέλειψε για να αφοσιωθεί στον Αποκρυφισμό και στη Θεοσοφία και να προσανατολιστεί στην ιδέα μιας "πρωταρχικής ενότητας των γνώσεων" και μιας αρχικής "ορθόδοξης" παράδοσης, στην οποία έμεινε πιστός σε όλη του τη ζωή. Παράλληλα όμως, και σ' ένα πεδίο μάλλον πρακτικό, ενδιαφέρεται για την αποκατάσταση αυτής της παράδοσης και για την επαναλειτουργία των αρχών και των δογμάτων της μέσα στον σύγχρονο κόσμο. Πιστεύοντας ότι ο κόσμος και ειδικά ο δυτικός, ακολουθεί το ρεύμα μιας σταδιακής και σταθερής παρέκκλισης από την ορθή "ορθόδοξη" πορεία, καταγίνεται σε ολα του τα έργα με την περιγραφή της παρέκκλισης αυτής και ταυτόχρονα προσπαθε να ξαναφέρει στο φως τη χαμένη λάμψη και την κρυμένη αλήθεια που είχε ο κόσμος όσο αποτελούσε αυτό που ο Guenon ονομάζει "παραδοσιακές κοινωνίες".